اعزام تیم تخصصی و تشکیل کمیسیون پزشکی در ۳ استان کشور

خبرگزاری راست قامتان:مدیر کل کمیسیون پزشکی گفت این اداره کل با اعزام تیم تخصصی به ۳ استان ایلام،خوزستان و کردستان کمیسیون پزشکی در روزهای ۳۱ مردادماه و ۱ شهریور ماه ۹۸ برگزار کرد.

حمیدرضا حبیب اللهی با بیان این مطلب گفت: این گروه اعزامی در هر سه استان  متشکل از ۶ نفر پزشک متخصـص، یک نفر دبیر و دو نفر کارشناس بوده است.

وی افزود همچنین در استان ایلام با دعوت از ۴۲۰ ،در استان خوزستان با دعوت از ۴۱۲ و در استان کردستان با دعوت از ۲۵۴ نفر از جانبازان و متقاضیان شرکت در کمیسـیون پزشکی بودند؛دراین  استان ها کمیسـیون پزشکی تشکیل شد.

مدیرکل کمیسیون پزشکی ادامه داد در کمیسیون استان ایلام از مجموع ۴۲۰ نفر مدعوین ، ۳۸۵ نفر از جانبازان ومتقاضیان در جلسات کمیسیون حاضر ومورد معاینه وارزیابی تیم تخصصی قرار گرفتند.

وی اظهار کرد: نتیجه این کمیسیون در خصوص ۳۸۵ نفر شرکت کننده به شرح زیر بوده است:

۱-      ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺸـﻤﻮل اﻓﺰاﯾﺶ درﺻـﺪ ﺟﺎﻧﺒﺎزی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ : ۴۷ نفر « ﻣﻌﺎدل ۱۲٫۲۱% درﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن »

۲-      ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل درﺻﺪ ﺟﺎﻧﺒﺎزی و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ آن ﻧﮕﺮدﯾﺪﻧﺪ : ۳۴ نفر «ﻣﻌﺎدل ۸٫۸۳ درﺻﺪ ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن» ﺗﻌﺪاد ۳۵ ﻧﻔﺮ ﻓﺎﻗﺪ درﺻﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ «ﻣﻌﺎدل ۹٫۰۹ درﺻﺪ»

۳-        ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺷﺪﻧﺪ : ۱۰۷ ﻧﻔﺮ

۴-       ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺰاﯾﺎی ﺣﺎﻟﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ :  ۰  ﻧﻔﺮ

۲۳۵ ﻧﻔﺮ از ﺟﺎﻧﺒﺎزان دﻋﻮت ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺣﻖ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﻮدﻧﺪ .

مدیرکل کمیسیون پزشکی گفت: در کمیسیون استان خوزستان  از مجموع ۴۱۲ نفر مدعوین ، ۳۴۷ نفر از جانبازان ومتقاضیان در جلسات کمیسیون حاضر ومورد معاینه وارزیابی تیم تخصصی قرار گرفتند.

وی در ادامه اظهار افزود: نتیجه این کمیسیون در خصوص ۳۴۷ نفر شرکت کننده به شرح زیر بوده است:

۱-    ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺸـﻤﻮل اﻓﺰاﯾﺶ درﺻـﺪ ﺟﺎﻧﺒﺎزی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ : ۵۲ نفر « ﻣﻌﺎدل ۱۴٫۹۹% درﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن »

۲-    ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل درﺻﺪ ﺟﺎﻧﺒﺎزی و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ آن ﻧﮕﺮدﯾﺪﻧﺪ : ۱۶۷ نفر «ﻣﻌﺎدل ۴۸٫۴۱ درﺻﺪ ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن» ﺗﻌﺪاد ۱۱ ﻧﻔﺮ ﻓﺎﻗﺪ درﺻﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ «ﻣﻌﺎدل ۳٫۱۷ درﺻﺪ»

۳-      ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺷﺪﻧﺪ : ۳۴ ﻧﻔﺮ

۴-     ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺰاﯾﺎی ﺣﺎﻟﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ :  ۰  ﻧﻔﺮ

مدیرکل کمیسیون پزشکی تصریح کرد: در کمیسیون استان کردستان از مجموع ۲۵۴ نفر مدعوین ، ۲۳۲ نفر از جانبازان ومتقاضیان در جلسات کمیسیون حاضر ومورد معاینه وارزیابی تیم تخصصی قرار گرفتند.

وی در پایان گفت: نتیجه این کمیسیون در خصوص ۲۳۲ نفر شرکت کننده به شرح زیر بوده است:

۱-    ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺸـﻤﻮل اﻓﺰاﯾﺶ درﺻـﺪ ﺟﺎﻧﺒﺎزی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ : ۵۷ نفر « ﻣﻌﺎدل ۲۴٫۵۷% درﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن »

۲-    ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل درﺻﺪ ﺟﺎﻧﺒﺎزی و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ آن ﻧﮕﺮدﯾﺪﻧﺪ : ۱۰۸ نفر «ﻣﻌﺎدل ۴۶٫۵۵ درﺻﺪ ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن» تعداد ۲۴ ﻧﻔﺮ ﻓﺎﻗﺪ درﺻﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ «ﻣﻌﺎدل ۱۰٫۳۴ درﺻﺪ»

۳-      ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺷﺪﻧﺪ : ۴ ﻧﻔر

۴-     ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺰاﯾﺎی ﺣﺎﻟﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ :  ۰  ﻧﻔﺮ

منبع: حیات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *