بازه زمانی استفاده از انواع ارتز وپروتز چه مدت می باشد؟

خبرگزاری راست قامتان: بازه زمانی استفاده از انواع ارتز وپروتز چه مدت می باشد؟

۱- انواع تشک مواج هر ۱۰ سال یک عدد منوط به عودت تشک قبلی.

۲- انواع تخت شکن دار هر ۷ سال یک عدد.

۳- انواع تخت بدون شکن هر ۱۰ سال یک عدد.

۴- تخت الکترونیک برقی فقط یکبار.

۵- تشک معمولی تک نفره روی تخت هر۳ سال یک عدد فقط برای جانبازان نخاعی تخت شکن دار.

۶- تشک معمولی تک نفره روی تخت هر۷ سال یک عدد برای سایر جانبازان تخت شکن دار.

۷- تشک معمولی تک نفره روی تخت هر۷ سال یک عدد برای سایر جانبازان بدون تخت شکن دار.

۸- تشک معمولی دو نفره روی تخت هر۷ سال یک عدد تحویل می شود.

۹- کپسول اکسیژن هر ۱۰ سال یک عدد ، سیلندر تحویلی هر ۵ سال یک بار با هماهنگی از طریق موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی کشور از لحاظ کیفیت تست می گردد.

۱۰- دستگاه تغلیظ کننده اکسیژن فقط یکبار تحویل می شود.

۱۱- دستگاه های کمک تنفسی فقط یکبار ، البته در صورت استهلاک وخرابی وعودت آن تحویل مجدد انجام می شود.

۱۲- نیولایزرهر ۱۰ سال یکبار تحویل خواهد شد.

۱۳- فریم عینک هر ۵ سال یک بار تحویل می شود.

۱۴- تشکچه روی ویلچر هر ۲ سال یکبار تحویل خواهد شد.

۱۵- تشکچه روی ویلچرفوم هر ۴ سال یکبار تحویل خواهد شد.

۱۶- ویلچر برانکاردی هر ۵/۳ سال یکبار تحویل می شود ، جهت استانهای گرمسیری ومرطوب هر ۳سال یکبارتحویل می شود.

۱۷- ویلچرتک محوری هر ۵/۳ سال یکبار تحویل می شود ، جهت استانهای گرمسیری ومرطوب هر ۳سال یکبارتحویل می شود.

۱۸- هر۱۰ سال یکبار تحویل می شود ، منوط به عودت ویلچر قبلی.

۱۹- ویلچرفعال هر ۵/۳ سال یکبار تحویل می شود ، جهت استانهای گرمسیری ومرطوب هر ۳سال یکبارتحویل می شود.

۲۰- ویلچراستاندارد وارداتی هر ۵ سال یکبار تحویل می شود ، جهت استانهای گرمسیری ومرطوب هر ۴سال یکبارتحویل می شود.

۲۱- ویلچرایرانی هر ۵/۲ سال یکبار تحویل می شود ، جهت استانهای گرمسیری ومرطوب هر ۲ سال یکبارتحویل می شود.

۲۲- ویلچرحمام ایرانی هر ۵/۲ سال یکبار تحویل می شود ، جهت استانهای گرمسیری ومرطوب هر ۲ سال یکبارتحویل می شود.

۲۳- ویلچرحمام وارداتی هر ۵ سال یکبار تحویل می شود ، جهت استانهای گرمسیری ومرطوب هر ۴ سال یکبارتحویل می شود.

۲۴- ویلچر ایستا یکبار تحویل می شود ، البته در صورت استهلاک وخرابی وعودت ویلچر قبلی تحویل مجدد انجام می شود.

۲۵- دوچرخه ثابت هر ۷ سال یک بار تحویل می شود منوط به عودت دوچرخه ثابت قبلی.

۲۶- دوچرخه ثابت برقی یکبار تحویل می شود .

۲۷- انواع بالابریکبار تحویل می شود ، البته در صورت استهلاک وخرابی وعودت بالابرمستهلک قبلی تحویل مجدد انجام می شود.

۲۸- تسهیل کننده حرکت ویلچر یکبار تحویل می شود ، البته در صورت استهلاک وخرابی وعودت دستگاه مستهلک قبلی تحویل مجدد انجام می شود. ۲۹- ساعت نابینایی گویا هر ۵ سال یک عدد تحویل می شود.

۳۰- ساعت نابینایی لمسی هر ۵ سال یک عدد تحویل می شود.

۳۱- عصای نابینایی هر ۱ سال یک عدد تحویل می شود.

۳۲- سمعک آنالوگ هر ۳ سال یک عدد تحویل می شود.

۳۳- سمعک دیجیتال هر ۴ سال یک عدد تحویل می شود.

۳۴- توالت فرنگی سیار هر۲ سال یک عدد تحویل می شود.

۳۵- پروتز چشم اکرویلیک قالب گیری شده هر۵/۱ سال یک عدد تحویل می شود.

۳۶- پروتز چشم پیش ساخته شیشه ای یا اکرویلیک هر۱ سال یک عدد تحویل می شود.

۳۷- پروتز لگن هر ۵ سال یک عدد تحویل می شود.

۳۸- پروتز بالای زانو هر ۴ سال یک عدد تحویل می شود.

۳۹- پروتز روی زانو هر ۴ سال یک عدد تحویل می شود.

۴۰- مفاصل پنوماتیک یا هیدرولیک هر ۷ سال یک عدد تحویل می شود.

۴۱- مفاصل الکترونیک هر ۷ سال یک عدد تحویل می شود.

۴۲- پروتز زیر زانوی پدیلنی هر ۲ سال یک عدد تحویل می شود.

۴۳- پروتز زیر زانوی مودولار هر ۳ سال یک عدد تحویل می شود.

۴۴- پروتز زیر زانوی مودولار سیلیکنی هر ۴ سال یک عدد تحویل می شود.

۴۵- پروتز مچ (سایم) هر ۲ سال یک عدد تحویل می شود.

۴۶- پروتز انگشتان وپنجه پا هر ۱ سال یک عدد تحویل می شود.

۴۷- تعویض پنجه مصنوعی پا هر ۱ سال یک عدد تحویل می شود البته با رویت پنجه مستهلک قبلی.

۴۸- پروتز کتف یا شانه هر ۶ سال یک عدد تحویل می شود.

۴۹- پروتز بالای آرنج هر ۶ سال یک عدد تحویل می شود.

۵۰- پروتز روی آرنج هر ۶ سال یک عدد تحویل می شود.

۵۱- پروتز زیر آرنج هر ۴ سال یک عدد تحویل می شود.

۵۲- پروتز روی مچ دست هر ۴ سال یک عدد تحویل می شود.

۵۳- سیستم های الکترونیکی پروتزهای اندام فوقانی هر ۴ سال یک عدد تحویل می شود.

۵۴- پروتز انگشتان وکف دست هر ۲ سال یک عدد تحویل می شود.

۵۵- انواع ارتزهای ساختنی هر ۵/۱ سال یک عدد تحویل می شود.

۵۶- کفش طبی هر ۸ ماه یک جفت تحویل می شود.

۵۷- کفش معمولی جهت پروتز هر ۱ سال یک عدد تحویل می شود.

۵۸- جوراب روی استمپ حوله ای سالیانه ۲ عدد تحویل می شود البته برای قطع اندام تحتانی.

۵۹- جوراب روی استمپ رولی سالیانه ۲ کیلو تحویل می شود البته برای قطع اندام تحتانی.

۶۰- جوراب روی استکپ رولی سالیانه ۱ عدد تحویل می شود البته برای قطع اندام فوقانی.

۶۱- عصا هر ۱ سال یک عدد تحویل می شود برای جانبازانی که: قطع یک عضو از بالای زانوبه همراه قطع عضو دیگر در هرسطح قطع یدوبل روی زانو. قطع یک عضو از روی زانوبه همراه قطع عضو دیگر در هرسطح قطع یدوبل زیر زانو. قطع یک عضو از زیر زانوبه همراه قطع عضو دیگر از مچ پا به پایین جانبازان همی پلژی

۶۲- عصای دستی سه پایه هر ۱ سال یک عدد تحویل می شود البته برای جانبازان همی پلژی که اختلال شدید حرکتی دارند به جای عصای ساده آرنجی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.