قانون سامان دهی حقوق وظیفه از کارافتادگی کارکنان سرباز و بسیجی جانباز (در حال بررسی لایحه در هیئت دولت)

مقدمه توجیهی:

یک – چنانچه احدی از اعضای نیروهای مسلح اعم از پایور، وظیفه و بسیجی، در ماموریت های محوله اعم از جنگ و ماموریت های رزمی دچارمجروحیت شده و برابر قوانین و مقررات موضوعه از جمله آیین نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری مصوب ۱۰/ ۳ /۱۳۹۳ و یا مقررات قبلی در این خصوص جانبازمحسوب شده وچنانچه برابرآیین نامه تعیین سطح سلامت نیروهای مسلح میزان از کارافتادگی وی به اندازه ای باشد که با رای شوراهای عالی پزشکی نیروهای مسلح مشمول بندهای (ب) یا (ج) مواد ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۱ قانون مقررات استخدامی سپاه و ۱۲۸ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گردند،می بایست براساس ماده ۱۵۷ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و مواد مشابه در قوانین استخدامی سپاه و ناجا و تاکید و الزام تبصره ماده ۳۸ قانون چامع خدمات رسانی به ایثارگران (مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ با اصلاحات بعدی) حقوق وظیفه به ایشان پرداخت نمود.

دو – بخش اعظم افراد موصوف را کارکنان وظیفه و بسیجی نیروهای مسلح تشکیل می دهند که پس از انقطاع همکاری با نیروهای مسلح، مستخدم دستگاه های اجرایی مختلف شده اند که برابر قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان،اسراء و افرادخانواده های شهداء،جانبازان از کار افتاده ، اسراء ومفقود الاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل نه (۹ (ماه متوالی یا یکسال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده اند مصوب ۱۳۶۷ (مصوب ۱۳۷۵) می بایست پرداخت این حقوق وظیفه مستقل از حقوق دریافتی ایشان بابت شاغلی یا بازنشستگی ادامه پیدا نماید.

سه – در حال حـاضر حدود ۳۸ هزار نفر از جانبـازان و آزادگان جانباز از کار افتاده مشمول بندهای (ب) یـا (ج) قوانین فوق الذکر شاغل در دستگاه های اجرایی مختلف هستند که حقوق وظیفه خود را از سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و حقوق شاغلی یا بازنشستگی راحسب موردازدستگاهی که درآن به استخدام درآمده یا صندوق بازنشستگی مربوط دریافت می نمایند. آنچه مسلم است این عزیزان مزایای تعریف شده در حقوق وظیفه و سایر مزایای ناشی ازوضعیت ایثارگری را هم زمان از دو سازمان دریافت می کنند که ارقام قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد.

چهار -ماهیتی دوگانه در نحوه رفتار اداری با این عزیزان نیز یکی از مشکلاتی است که طی این سالها ابهامات حقوقی و قانونی متفاوتی را در پی داشته است که لازمه رفع این ابهامات تجمیع سوابق ایشان تحت یک سازمان می باشد که طبیعتاً سازمان محل استخدام برای این منظور منطقی به نظر رسیده و مقرون به صواب است. با این وصف پیشنهاد تقدیمی مطرح شد به این نحو که حقوق وظیفه این قبیل افراد به دستگاه های اجرایی یا صندوق های بازنشستگی که در آن شاغل بوده یا بازنشسته شده اند منتقل گردد. این اقدام محاسنی را نیز به شرح زیر عاید مجموعه دولت و جامعه ذی نفع خواهد کرد:

الف) وحدت رویه در رفتار اداری و خدمتی به جامعه معظم آزادگان و جانبازان.

ب) صرفه جویی در پرداخت مزایای مضاعف.

ج) ایجاد شفافیت در برنامه ریزی وپیش بینی اعتبارات موردنیازبرای راهبری خدمت رسانی به جامعه هدف.

لایحه ساماندهی حقوق وظیفه از کارافتادگی کارکنان سرباز و بسیجی جانباز

ماده واحده:

حقوق وظیفه از کار افتادگی کارکنان سرباز و بسیجی جانباز و آزاده جانباز غیرحالت اشتغال که وضعیت سلامت آنان برابر قوانین و مقررات جاری نیروهای مسلح رسیدگی و حسـب مـورد مشـمول بندهای (ب) یـا (ج) ماده (۱۰۸ (قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و بندهای (ب) یا (ج) مـاده (۱۲۱) قانون مقررات استخدامی سپاه و بند (ب) ماده (۱۲۸) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته یا می گیرند، به ترتیب زیر ساماندهی و پرداخت می شود:

یک – حقوق وظیفه اشخاص موضوع این ماده واحده که در دستگاه های مشمول قـانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (مصوب ۱۳۹۱ با اصلاحات بعدی) شاغل یا بازنشسته یا از کارافتـاده و متوفی شده یا می شوند، براساس مقررات نیروهای مسلح تعیین و به حقوق و مزایای متعلقه ناشی از رابطه استخدامی آنها اضافه شده و توسط دستگاه متبوع مستخدم یا صندوق بازنشستگی مربوطه پرداخت می شود.

دو – حقوق وظیفه اشخاص موضوع این ماده واحده که با دستگاه های موضوع ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران رابطه استخدامی ندارند، براساس قوانین و مقررات نیروهای مسلح تعیین و توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت می شود.

سه – پرداخت دو حقوق از کار افتادگی با منشاء واحد جانبازی و همچنین یک حقوق وظیفه از کارافتادگی و یک حقوق حالت اشتغال (از کارافتادگی کلی) تواماً ممنوع بوده و در این حالت فقط حقوق بیشتر پرداخت خواهد شد.

چهار – دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز برای انتقـال حقوق وظیفه از کار افتادگی مشمولین این قانون را درقالب بودجه سنواتی پیش بینی و به دستگاه پرداخت کننده اختصاص دهد.

پنج – آیین نامه اجرایی این قانون پس از تصویب، ظرف حداکثر ۶ ماه، توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهـای مسلح با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه و پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیئت وزیران می رسد.

شش – با اجرای این قانون، مواد قانونی زیر وسایر قوانین مغایر نسخ می گردد:

– تبصره ماده (۳۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (مصوب ۱۳۹۱ با اصلاحات بعدی)

– بخش دوم ماده (۱۹۰) قانون مقررات استخدامی سپاه (مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی) (ناظر به جانبازان غیر شاغل).

– بند (ب) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه.

منبع: شناسنامه قانون

یک نظر

  1. سلام،اگراین قانون تصویب شودبه ضررکسانی است که بازنشسته اندوحقوق ازتامین اجتماعی می گیرند،چون قانون میگه مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری وشاغلین دولتی راشامل میشه.دقیقٱ شبیه بیمه بنیادمیشه که فقط بازنشسته های کشوری وشاغلین دستگاه دولتی راشامل شدومن که بازنشسته حقوق بگیرازتامین اجتماعی هستم حذف شدم وبه بنیادکه مراجعه کردم گفتندخودت بایدهزینه بیمه تکمیلی رابدهی…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *