برچسب برگزاری هجدهمین سالگرد سید آزادگان و شهدای غریب آزاده